การปฐมนิเทศ

หลักสูตรการปฐมนิเทศ

  • ประวัติความเป็นมา และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ
  • สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการและประกันสังคม
  • ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
  • ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ Part1
  • ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ Part2
  • คู่มือพนักงาน
  • คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

แบบทดสอบ

  • แบบทดสอบวัดความรู้สำหรับพนักงานใหม่
  • แบบทดสอบความปลอดภัยในการทำงาน