กิจกรรมเพื่อสังคม

13 โครงการ ส่งเสริมคุณค่าร่วม

การศึกษาระบบทวิภาคี

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์

การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม

ธนาคารขยะ