เลขานุการบริษัท

      คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายดุษิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
  3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
  5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
  8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
  9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
  10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
  11. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นต้น
  13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

นายดุษิต จงสุทธนามณี

ตำแหน่ง

กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

อายุ

48 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Class 137/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

วิทยากรหลักสูตร “ Certificate of Business Advisor ”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรหลักสูตร “ Certificate of Intelligent Investor ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรหลักสูตร “ Concise Business Advisor ” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

วิทยากรหลักสูตร “ Concise Intelligent Investor ” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  – ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค
  – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  – กรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สินสิริ
  – กรรมการ บจก. คิน ออเทอร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562

ไม่มี