เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายดุษิต จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่   19 ธันวาคม 2551 ซึ่งเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผุ้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัททมีดังนี้ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
  3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

             (ก) ทะเบียนกรรมการ

             (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

             (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น

      2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/4 ให้               ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

       3.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

 1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
 2. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรกมารบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ จดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ เป็นต้น
 11. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 12. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

 

นายดุษิต จงสุทธนามณี

ตำแหน่ง

กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

อายุ

49 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Class 137/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

วิทยากรหลักสูตร “ Certificate of Business Advisor ”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรหลักสูตร “ Certificate of Intelligent Investor ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากรหลักสูตร “ Concise Business Advisor ” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

วิทยากรหลักสูตร “ Concise Intelligent Investor ” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น

– รองประธานกรรมการ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค

– ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค

 – ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  – กรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สินสิริ
  – กรรมการ บจก. คิน ออเทอร์

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

ไม่มี