ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวมรายไตรมาส 1/2563

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม

1Q-2563

1Q-2562

1Q-2561

1Q-2560

1Q-2559

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

599

569

707

945

604

กำไรขั้นต้น

142

149

191

211

142

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

(57)

(49)

(38)

(23)

(119)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

(30)

(71)

(85)

(76)

(144)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

หนี้สินรวม

2,046

1,676

2,158

2,234

2,207

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,061

2,252

2,013

2,127

2,353

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

(0.86)

5.60

7.23

(0.94)

0.06

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.99

0.74

1.07

1.05

0.86

งบการเงินรวมรายไตรมาส

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุด 30 มิถุนายน

2Q-2563

2Q-2562

2Q-2561

2Q-2560

2Q-2559

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

1,086

1,075

1,324

1,572

1,314

กำไรขั้นต้น

189

251

388

389

311

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

(126)

(226)

(73)

(70)

(168)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

(154)

(281)

184

(92)

(214)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

หนี้สินรวม

2,175

1,748

1,764

2,087

2,241

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,001

2,097

2,267

2,092

2,257

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

4.44

(1.78)

6.76

3.51

2.47

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.09

0.83

0.78

1.00

0.99

งบการเงินรวมรายไตรมาส

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน

3Q-2563

3Q-2562

3Q-2561

3Q-2560

3Q-2559

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

1,687

1,895

2,040

2,199

1,953​

กำไรขั้นต้น

352

505

603

576

503

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

(119)

(188)

(66)

(108)

(224)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

(97)

(287)

139

(128)

(286)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

หนี้สินรวม

2,252

1,989

1,791

2,115

2,341

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,975

2,133

2,251

2,050

2,197

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

5.59

0.86

4.81

3.06

0.27

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.14

0.93

0.80

1.03

1.07

งบการเงินรวมรายไตรมาส

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม

4Q-2563

4Q-2562

4Q-2561

4Q-2560

4Q-2559

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

2,462

2,985

2,794

2,913

2,831

กำไรขั้นต้น

550

784

882

829

789

ขาดทุนจากการดำเนินงาน

(126)

(157)

(26)

(122)

(232)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

(95)

(241)

167

(161)

(283)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

หนี้สินรวม

1,917

1,874

1,774

2,187

2,536

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,124

2,144

2,280

2,029

2,204

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)

2.16

2.24

5.24

1.11

(0.46)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.90

0.87

0.78

1.08

1.15