คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดาวน์โหลด

ปี 2565

ประจำไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ปี 2564

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประจำไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ประจำไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ปี 2563

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประจำไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประจำไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ปี 2562

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประจำไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประจำไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ประจำไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ปี 2561

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประจำไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประจำไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มิถุนายน 2561

ประจำไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ปี 2560

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประจำไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประจำไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประจำไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560