ธุรกิจของบริษัท

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (“PDJ”)ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในนามของ บริษัท แพรนด้า ดีไซน์ จำกัด ต่อมาได้จัดตั้ง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2527 และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 539.026 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 539.026 ล้านบาท โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

      Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการผลิต (Production)
    ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และได้กระจายความเสี่ยงทางด้านการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า โดยกลุ่มบริษัทฯ มี 3โรงงานในไทย และเวียดนาม อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

2. ด้านการค้าปลีก (Retail)
    บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรง  ในประเทศไทย เวียดนาม และอังกฤษ (E-commerce)

3. ด้านการจัดจำหน่าย (Distribution)
    บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่เป็นฐานการจัดจำหน่าย ได้แก่ อินเดีย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการเลิกกิจการจัดจำหน่าย ของบริษัทย่อยที่ประเทศอังกฤษ และอเมริกาตามแผนงานที่วางไว้ ทำให้ฐานการจัดจำหน่ายมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดภาระด้านการลงทุนและผลประกอบการที่ขาดทุน  รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มบริษัท