วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และคุณค่าร่วมขององค์กร

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่องประดับ ชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโต และความสำเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา”

พันธกิจ

 1. ดำเนินธุรกิจเครื่องประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมาก
 2. เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อทุกความต้องการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่ค้า เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน
 3. สร้างโอกาส เสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ บุคลากร
 4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย พัฒนาก้าวสู่ระดับโลก
 5. เป็นองค์กรที่ยึดมั่นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

กลยุทธ์

กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)

 1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในตลาด สร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่ค้า
 2. ขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาด เป้าหมายของคู่ค้า

กลยุทธ์ Mass Craftsmanship

 1. สร้างวัฒนธรรมการทุ่มเททำงานด้วยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยแนวทางที่เป็นแก่นแท้ขององค์กรที่ยึดถือ ร่วมกัน (Core Values)
 2. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแต่ละสายงาน
 3. สร้างสุขให้กับพนักงานด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน อันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่สะท้อน ผ่านผลงานเครื่องประดับคุณภาพงานฝีมือ
 4. สร้างบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในการพัฒนาช่างฝีมือ จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

กลยุทธ์การค้าปลีก

 1. มุ่งพัฒนาแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองที่น่าเชื่อถือในตลาดอาเซียน โดยมีสินค้าที่มีคุณภาพ และความแตกต่าง อย่างโดดเด่น
 2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์

กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน

 1. จัดสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อนำไปสู่ความสมดุลย์ ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) 50%
 2. พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหารความเสี่ยงใน กลุ่มบริษัท
 3. ใช้หลักการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนว ทางของการมีส่วนร่วม
 4. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธะสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact) อย่างเคร่งครัด
 5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

คุณค่าร่วมขององค์กร

 1. ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง – เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
 2. พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง – เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 3. ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ – เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม