วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และคุณค่าร่วมขององค์กร

วิสัยทัศน์

      “เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความสำเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา”

พันธกิจ

 1. ดำเนินธุรกิจเครื่องประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในปริมาณมาก
 2. เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อทุกความต้องการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่ค้า เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน
 3. สร้างโอกาส เสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับบุคลากร
 4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยพัฒนาก้าวสู่ระดับโลก
 5. เป็นองค์กรที่ยึดมั่นผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

กลยุทธ์

กลยุทธ์การเติบโต 

 1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในตลาดสร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่ค้า
 2. ขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง จากคู่ค้า

กลยุทธ์การผลิต

 1. สร้างวัฒนธรรมการทุ่มเททำงานด้วยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยแนวทางที่เป็นแก่นแท้ขององค์กรที่ยึดถือร่วมกัน (Core Values)
 2. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแต่ละสายงาน
 3. สร้างความสุขให้กับบุคคลากรด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน อันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่สะท้อนผ่านผลงานเครื่องประดับคุณภาพงานฝีมือ
 4. สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในการพัฒนาช่างฝีมือจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

กลยุทธ์การค้าปลีก

 1. มุ่งพัฒนาแบรนด์ของตนเองที่น่าเชื่อถือ โดยมีสินค้าที่มีคุณภาพและความแตกต่างอย่างโดดเด่น
 2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดผ่าน Omnichannel และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน

 1. จัดสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อนำไปสู่ความสมดุล ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) 50%
 2. พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหารความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท
 3. ใช้หลักการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)
 4. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact) อย่างเคร่งครัด และยึดหลักการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

คุณค่าร่วมขององค์กร

 1. Teamwork ผนึกกำลังเพื่อความเป็นหนึ่ง – เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงาน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

 2. Stakeholder Focusใส่ใจทุกสายสัมพันธ์-เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

 3. ContinuousImprovement พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง – เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ