การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่

รายชื่อผู้ถือห้นใหญ่

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้้น

1

นายประทีป ตั้งมติธรรม

47,358,412

9.73%

2

นาย สมชาย ปัดภัย

25,062,550

5.15%

3

นาง พนิดา เตียสุวรรณ์

24,931,754

5.12%

4

นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์

24,745,972

5.08%

5

น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์

21,596,630

4.44%

6

บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด

18,129,786

3.72%

7

นาย ปริวรรต ปัดภัย

14,480,000

2.98%

8

BANK OF SINGAPORE LIMITED

13,325,286

2.74%

9

นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์

12,532,122

2.57%

10

นาง ปราณี คุณประเสริฐ

12,117,352

2.49%