การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่

รายชื่อผู้ถือห้นใหญ่

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้้น

1

นาย สมชาย ปัดภัย

32,600,000

6.05 %

3

นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์

31,746,774

5.89 %

4

นาง พนิดา เตียสุวรรณ์

28,045,249

5.20 %

1

นาย ประทีป ตั้งมติธรรม

24,160,199

4.48 %

5

น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์

23,947,600

4.44%

6

บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด

23,019,573

4.27%

7

นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์

15,153,446

2.91%

8

BANK OF SINGAPORE LIMITED

14,593,973

2.71%

9

นาง ปราณี คุณประเสริฐ

13,734,146

2.55%

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

13,107,864

2.43%