การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่

รายชื่อผู้ถือห้นใหญ่

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้้น

1

นาย ประทีป ตั้งมติธรรม

53,834,699

9.99%

2

นาย สมชาย ปัดภัย

40,298,600

7.48%

3

นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์

29,746,774

5.52%

4

นาง พนิดา เตียสุวรรณ์

27,448,449

5.09%

5

น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์

23,947,600

4.44%

6

บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด

22,569,573

4.19%

7

นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์

15,153,446

2.81%

8

BANK OF SINGAPORE LIMITED

14,593,973

2.71%

9

นาย ปริวรรต ปัดภัย

13,910,000

2.58%

10

นาง ปราณี คุณประเสริฐ

13,734,146

2.55%