การเสนอชื่อบุคคลเพือเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

       เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
1.2 ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1.3 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
     2.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
      2.1.1 คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
      2.1.2 คุณสมบัติกรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
      2.1.3 คุณสมบัติกรรมการตามประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
               – ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ                          บริษัท ลว. 23 ม.ค. 2560
               – ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ                          บริษัท ลว. 23 ม.ค. 2560
               – ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ                      ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
               – หนังสือ ตลท. ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ลว. 29 ก.ย. 2549
               – ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่                               (ฉบับประมวล) ลว.30 ก.ย. 2559
               – หนังสือเวียน ที่ กลต.ก. (ว) 30/2552 เรื่อง จำนวนกรรมอิสระ
               – หนังสือเวียน ที่ กลต.ก. (ว) 11/2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 

3. ขั้นตอนการพิจารณา
     3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ”

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

     3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
      3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
      3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น