การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

    บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์

1.ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

     1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือห้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
     1.2 ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
     1.3 ระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีพร้อมรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้ชัดเจนในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
      1.4 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
  2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่
     1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1
     2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
      3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
      4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนเปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
     5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
   2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
       2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปีตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น”
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
      2.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
      2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
      2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไว้ด้วย
3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
    3.1 ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
      – ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
      – รายละเอียดคำถาม
    3.2 ช่องทางในการส่งคำถาม
           – ทางอีเมล์ได้ที่ : cs@pranda.co.th
           – ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

3.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของทุกปี
3.4 การตอบคำถาม
บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียม