การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

เอกสาร

ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดสิทธิ PDJ- W4

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิ PDJ-W4

วันที่ใช้สิทธิ

5 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

21 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น.-18.00 น. (เฉพาะเวลาทำการ)

ราคาใช้สิทธิ

1 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ

1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ

สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0-2769-9999 ต่อ 403,431,436 โทรสาร:0-2398-2141

ข้อมูลทั่วไป PDJ-W4

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (PDJ-W4)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก

51,191,125 หน่วย

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

8 กุมภาพันธ์ 2561

วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

7 กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อกำหนดสิทธิระบุในกรณีที่วันกำาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ดังนั้นวันใช้สิทธิจึงเป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาการใช้สิทธิ

1 บาทต่อหุ้น

วันกำหนดการใช้สิทธิ

ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง และถือเป็นครั้งสุดท้ายโดย กำหนดการใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิ คือ วันครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564