นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

     บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน