ผลตอบแทนพนักงาน

พนักงาน

เฉพาะผู้บริหาร / บางตำแหน่งงาน

สวัสดิการอื่นๆ

จัดสถานที่เป็นสวัสดิการ

งานประเพณี - แพรนด้า กรุ๊ป

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน