ผู้นำของเรา

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา/ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

นางรวิฐา  พงศ์นุชิต

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปราณี คุณประเสริฐ            

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์       

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายจำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสุรัตน์  ศิริจันทร์สว่าง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายเดชา  นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารกลุ่ม

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์   พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยั่งยืนองค์กร/ กรรมการบริหารกลุ่ม

นายปิติพงษ์  เตียสุวรรณ์

กรรมการบริหารกลุ่ม