ผู้นำของเรา

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา/ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร /กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) /กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายวีระชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายจำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม / รองกรรมการผู้จัดการ(สายผลิต)