รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการ ระดับมาตรฐานเออีโอ(AEO Certificate) จากกรมศุลกากร เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า – ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร ซึ่งจะมีการทบทวนทุกๆ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ในประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 ลว. 8 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในลำดับที่ IE 27 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร รางวัล “เชิดชูเกียรติ” สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคม บริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ได้รับผลการประเมินที่ 97 คะแนน

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ.แพนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด หรือ JNA Lifetime Achievement Award 2018” ที่จัดขึ้นโดย JNA Awards ในนามของ UBM Asia รางวัลนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด สำหรับบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีแลเครื่องประดับนานาชาติที่มีส่วนร่วมผลักดันความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่โดยการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด รวมไปถึงความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม โดยรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด หรือ JNA Lifetime Achievement Award 2018” ได้รับการสนับสนุนจาก Headline Partners Chow Tai Fook (CTF), Shanghai Diamond Exchange (SDE)และสถาบันไข่มุกและอัญมณีแห่งประเทศบาห์เรน (DANAT) พร้อมกับกลุ่มบริษัท KGK, Guangdong Gems & Jade Exchange และ Guangdong Land โฮลดิ้ง จำกัด (GDLAND)

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้ารับรางวัล “ผู้เป็นที่ยอมรับในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก”หรือ “KGJS 2018 Award in recognition forthe contribution made to the global gems & jewellery industry” ณ งาน The 9th edition of the Kerala Gems and Jewellery Show ประเทศอินเดีย

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

รับโล่ตราสัญลักษณ์ ผู้ผลิตฯ ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบมาตราฐานปริมาณความบริสุทธิของทองรูปพรรณที่96.5% จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้ารับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งยังยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561” โดยบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่7

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ได้รับผลการประเมินที่ 97 คะแนน

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และ สาขานครราชสีมา ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewelry Council (RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design& Manufacturer of Jewelry & Accessories จากบริษัทผู้ตรวจประเมิน Global GROUP การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RJC ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ และ เป็นเครื่องมือช่วยลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยชื่อเสียงที่ดีน่าเชื่อถือ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการประเมินความยั่งยืนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนฯ รับมอบ “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นยั่งยืน” ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม โดย Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” นี้ บริษัทฯ เคยได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และ สาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพล่าสุดอุตสาหกรรม จิวเวลรี่รายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้แนวคิด risk-based thinking ในการคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบกิจการอื่น

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และ สาขานครราชสีมา รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2556- ปี 2560)

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ รับมอบโล่ห์ ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอดมีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 40ปี ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทแพรนด้า มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน ผู้พิการ ด้วยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด ไม่เพียงการเปิดโอกาสในการเข้ามามีงานทำเท่านั้น ยังได้มองถึงการสร้างความร่วมมือกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และ วิทยาลัยราชสุดา ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับ สำหรับนักเรียนที่พิการทางหู รวมถึงการร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้พิการทางหูระดับชั้นมัธยม สาขาวิชาช่างเครื่องประดับ อัญมณี โดยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ตลอดจนวัตถุดิบสำหรับใช้ในการเรียนฝึกฝน, การพาดูงาน, การสนับสนุนจัดการแข่งขันร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้สู่นักเรียน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ มูลนิธิ Art for All

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร บริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจากสำนักงานเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จังหวัดขอนแก่น

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้ารับใบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ จาก คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เรอเนสซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ งานดังกล่าว จัดโดยแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้รับผลการประเมินที่ 93.5 คะแนน

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ รับรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2559” สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้าอุตสาหกรรม จากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพล่าสุดของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ รายแรกในประเทศไทย

แบรนด์ Prima Gold เครื่องประดับทองคำแท้ 99.9% ภายใต้กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับคัดเลือกในฐานะ Honoree สำหรับการประกาศรางวัล JNA Awards 2016 ประเภท Brand of the Year – Retail รางวัล JNA Awards ได้รับการยกย่องเปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการค้าในภูมิภาคเอเชีย

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา รับมอบเกียรติบัตร “รับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” จากจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับ “ประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดสวัสดิการแรงงานในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก” จากกระทรวงแรงงาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เข้ารับ “ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท แพรนด้า เวียดนาม จำกัด รับโล่เกียรติยศ “สนับสนุนการผลิตผลงาน ในการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT ครั้งที่ 10” จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

แบรนด์สินค้า “PRIMA ART” บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตโดย บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลในสาขาศิลปวัฒนธรรม รางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย” ประจำปี 2559 หรือ Premium Products of Thailand จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทฯ รับรางวัลผ่านการประเมินเข้ากลุ่ม “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็น 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนฯ กลุ่มแรกของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือ “หุ้นยั่งยืน” โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความโดดเด่น 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG :Environment, Social, Governance) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

PRANDA GROUP รับรางวัลเกียรติยศด้านการส่งเสริมผู้พิการระดับนานาชาติ “Disability Matter Award 2015” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต และ Springboard Consulting โดยมอบให้กับองค์กรที่เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการและร่วมส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม ซึ่งในปีนี้องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง ทั้งในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป และเอเชีย โดยในประเทศไทย มีจำนวน 2 บริษัท ที่ได้รับก็คือ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และกลุ่มบริษัทแพรนด้า

รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แพรนด้า-โคราช เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับรางวัล “CSR Recognition 2014” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 1 ใน จำนวน 45 บริษัท ที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ของการประกวด CSR Awards ซึ่งนับเป็นพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายในองค์กรทำหน้าที่ขับเคลื่อนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การบริหารจัดการในกระบวนการธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ได้การรับรองเป็น “ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ( Authorized Economic Operator )” จากกรมศุลกากร ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับนานาชาติ ในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ด้านพนักงาน ด้านพันธมิตรธุรกิจ ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ ด้านยานพาหนะ ด้านข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ด้านระบบการตรวจสอบย้อนหลัง และด้านมาตรการแก้ไข ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ อันจะเป็นผลให้ขั้นตอนในการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศ และของต่างประเทศ เกิดความรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557” จากกรม

บริษัทฯ และบจก.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประประกอบการ ที่มีความตั้งใจพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการที่ผ่านรับรองแล้ว ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถขยายตลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ได้รับการ “ประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส” และได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือที่จะพัฒนาด้านการจัดการการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการมีงานทำสำหรับเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน

ได้รับ “เกียรติบัตรการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2556-2559” จากกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 8 กระทรวงแรงงาน

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘’ Sustainbility Initiative of the Year’’ JNA Award 2013 โดยรางวัลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ ในฐานะที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักความยั่งยืนของธุรกิจเป้าหมาย ด้วยการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องนำทาง

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จำนวน 9.6 ล้านยูโร หรือประมาณ 409 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 13 ล้านยูโร ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75

บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 รูเปีย อินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ในราคามูลค่าตามบัญชีจำนวน 1.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 35 ล้านบาท และจำหน่ายเงินลงทุนใน P.T. Sumberkreasi Ciptalogam โดยขายหุ้นสามัญจำนวน 1,240,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ P.T. Sumberkreasi Ciptalogam โดยมีมูลค่าการขายประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 19

บริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจในการควบคุมการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน รวมถึงมีอำนาจในการออกเสียงและส่วนได้เสียร้อยละ 55 ในบริษัท PT Pranda Marketing Indonesia

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับใบรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2556 พร้อมทั้งรับใบประกาศเกียรติคุณประเภทสถานประกอบการสีขาวตามปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว จาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัท พรีม่า โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556 ประเภทผู้ผลิตทองรูปพรรณจากทองคำบริสุทธิ์ 96.5% และจำหน่ายทองรูปพรรณที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย จาก นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน ชื่อบริษัท Pranda Trading (Shenzhen) Limited ทุนจดทะเบียน USD 2,000,000 หรือประมาณ 61 ล้านบาท เพื่อธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศจีน

Pranda UK Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อ PDU (UK) Co., Ltd. ในสัดส่วน 100% ซึ่งเป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกจิวเวลรี่ผ่านระบบ E-Commerce

ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Manufacturer of the Year’’ JNA Award 2012” จากเวทีระดับโลกที่ฮ่องกงตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่นานาชาติยอมรับ จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ดำเนินธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับทั้งสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) และสาขา (จังหวัดนครราชสีมา)

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย ในการเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่า 14 ปี

ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กรทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ สนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 120 ปี

ได้รับรางวัล “ดาราอวอร์ด” จาก เสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย ในฐานะการเป็นองค์กรที่สร้างบุญและความดี เกื้อกูลแก่สังคม

ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รับโล่ประกาศเกียรติคุณภาคธุรกิจที่ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน แพรนด้าฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการทุกประเภทประมาณ 31 คน หรือเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 1 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 100 ต่อ 1

ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเครื่องประดับและอัญมณี”กับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 54 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

รับรางวัล “CREATIVE AWARD 2011” จากการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด The Extreme colors of Ploi ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

PRIMA GOLD รับรางวัล “PM’s Creative Award” ในสาขางานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Function Creations) ในฐานะที่ผลิตสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จากหลากหลายองค์ประกอบ รวมไปถึงการนำวัฒนธรรม และนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดนครราชสีมา “ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2554” โดยในการรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัทได้รับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ได้รับการประเมินมาตรฐานการบริหารงาน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในเกรด A ตามมาตรฐานชี้วัด 7 ประการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับตราสัญลักษณ์โครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) จากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กระทรวงพาณิชย์ นับเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นประธานในงานมหกรรมวันคนพิการสากล

ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 และ 2552 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 2 ปี ซ้อน

ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล 1 ใน 4 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (กลุ่มที่ 2) เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม)

Pranda & Kroll GmbH บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรรุกตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษกับบจก. บัลเดสซารินี่ จีเอ็มบีเอช ผู้นำสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษจากเยอรมนี ภายใต้แบรนด์ Baldessarini

ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ ในโอกาสที่ บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นองค์กรที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน โดยจัดตั้งสถานที่ดูแลเด็กในสถานประกอบการ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นๆ

ได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติในงาน “68 ปี อาชีวะไทย ก้าวไกล สู่อนาคต” จากคุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพร่วมกับสำนักงานการอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 14,251,410 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 14,251,410 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น

บริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด ได้ลิขสิทธิ์สินค้าเครื่องประดับภายใต้เครื่องหมายการค้า V&A จากพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต ประเทศอังกฤษมาผลิต ซึ่ง V&A นับเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในฐานะพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่ง การออกแบบและแฟชั่นจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มใน Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Yiuxian Gongsi จำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 2.35 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100%

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100%

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จำนวน 2.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 116 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 5.34 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 51%

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซื้อกิจการทั้งหมดของ KSV Brand GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีภายใต้แบรนด์ Christ, Cai , Merri, Michael Schumacher

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมทุนกับ Gunjan Jewels Pvt. Ltd. ในสัดส่วนการลงทุน 51 : 49 จัดตั้ง “Pranda Jewelry Private Limited” ในประเทศอินเดีย เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องประดับทองและเงินภายใต้แบรนด์ของตนเองในประเทศอินเดีย

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 24 เค “PRIMA GOLD” ได้รับรางวัล “Hot 2007 Award” ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 38

ได้รับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2548 ชื่อว่า “Congratulate PRANDA as a Nominee for Best Performance – Consumer Products“

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดตัว “สยามพรรณราย” เพื่อความเป็นผู้นำแห่งดีไซน์ ทั้งนี้ยังได้รับรางวัล Hot Design Award ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 37 ที่ผ่านมานี้

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปิดตัวเครื่องประดับแบรนด์ “Cai” ในงาน Inhorgenta Fair ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เป็น 1 ใน 4 ขององค์กรตัวอย่างที่บริหารธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศ จากเดิมมีพนักงานและช่างฝีมือประมาณ 450 คน ได้เพิ่มเป็น 700 คนในปัจจุบัน

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท คริสตอลไลน์ จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และถือครองสัดส่วนการลงทุนที่ 96%

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามในสัญญาร่วมดำเนินธุรกิจ กับ Tomei Gold & Jewelry Holding โดยแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ “PRIMA GOLD” ในประเทศมาเลเซีย

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ 48 แห่ง และต่างประเทศ 35 แห่ง รวมช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 83 แห่ง

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมทุนกับ Mr. Kroll ในสัดส่วนการลงทุน 51 : 49 จัดตั้ง “Pranda & Kroll GmbH & Co. KG” ในประเทศเยอรมนีเพื่อจัดจำหน่ายเครื่องประดับทองและเงินในประเทศเยอรมนีและทวีปยุโรป

ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ” (Export Honorary Recognition) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้รักษามาตรฐานสินค้า และมีมูลค่าส่งออกอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี และเป็นบริษัทที่เคยได้รับรางวัลประเภท Best Exporter มาแล้ว

ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทองคำ 96.5% ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Century Gold” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดจำหน่ายเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 96.5% ภายใต้แบรนด์ “Century Gold” โดยเปิดสาขาแรก ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค และในปีเดียวกันมีทั้งสิ้น 7 สาขา

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานประกอบการที่มีกิจกรรมที่เป็นคุณและประโยชน์แก่แรงงานสตรี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ในนาม “Pranda Guangzhou”

บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุน 100%

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ให้กับ ผู้ประกอบการที่ “รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก โฆษณา สัญญา” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ทำงาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา” และได้รับใบรับรองจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ได้รับคัดเลือกให้เป็นประชาคมริมคลอง คลองบางนา ตามโครงการ “คนรักคลอง” จากสำนักงานเขตบางนา บริษัทฯได้รับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกบัญญัติเรื่อง “สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545”

บริษัทฯ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี (2 พฤษภาคม 2545 – 2 พฤษภาคม 2550)

พนักงานบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาช่างเครื่องประดับ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ได้รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม