เหตุการณ์สำคัญของเรา

ทศวรรษที่ 1(1973 - 1982)

การตั้งรากฐานธุรกิจ

การตั้งรากฐานธุรกิจ เริ่มจากการตั้งฐานการผลิตของตนเอง และตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Own Product Development Center) เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนาความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์

ทศวรรษที่ 2(1983 - 1992)

การสร้างรากฐานสำหรับการผลิตจำนวนมาก

เริ่มขยายฐานการผลิตของตนเองในต่างประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าจำนวนมากที่มีคุณภาพระดับโลก (World Class Mass Production Base) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ในขณะเดียวกันเป็นการกระจายความเสี่ยงในการผลิต

ทศวรรษที่ 3 (1993 - 2002)

การบูรณาการห่วงโซ่แห่งคุณค่า

เริ่มก่อตั้งฐานการจัดจำหน่ายของตนเองที่กระจายในภูมิภาคที่สำคัญของโลก (Global Distribution Base) อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี

ทศวรรษที่ 4 (2003 - 2012)

การสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นนำภายใต้แบรนด์ของตนเอง

เริ่มก่อตั้งฐานการค้าปลีกแบรนด์สินค้าของตนเอง (Own Retail Base) ที่มีจุดจำหน่ายทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชีย อีกทั้งก้าวเข้าสู่ E Commerce

ทศวรรษที่ 5 (2013 - Present)

มุ่งมั่นสู่การเป็น Architecture of Craftsmanship

ผู้นำการผลิตและสร้างสรรค์เครื่องประดับฝีมือคุณภาพสูงเพื่อกลุ่มคนส่วนใหญ่ ซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายของพันธมิตรธุรกิจ และฐานการจัดจำหน่ายรวมทั้งค้าปลีกของตนเองที่ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท คือ เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความสำเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา