ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
Previous
Next

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืน

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของเราได้หล่อหลอมขึ้นจากค่านิยมหลักที่เรายึดมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรของเราทุกท่าน เราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ทำให้เราแน่ใจว่าเราดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ทั้งในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เราเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมสนธิสัญญาโลกขององค์การสหประชาชาติ

ในปีพ.ศ. 2545 เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สมัครใจลงนามในสนธิสัญญาโลกขององค์กรสหประชาชาติ และได้ทุ่มเทที่จะปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้นเพื่อเป้าหมายระดับโลกที่มุ่งหวังไว้

เราเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC)

เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่ต้องมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในมาตรฐานสากลของ RJC ที่แพรนด้าได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด

ความรับผิดชอบและคำมั่นสัญญาของเรา

จัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

เราจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ เช่น โลหะ อัญมณี และ ส่วนประกอบต่างๆ

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอัญมณีได้

คัดเลือกเฉพาะเพชรที่มาจากแหล่งที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

RJC_Certificate_COC_2017_UM

ส่งเสริมการใช้โลหะทองคำและเงินรีไซเคิล จากซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรอง

ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ

เราส่งเสริมผู้พิการ โดยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น หาอาชีพที่เหมาะสมตามความสามารถของพวกเขา และสร้างเสริมพลังในการดำรงชีวิตและความเท่าเทียมกัน

จัดหางานที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม

เราให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงาน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก ทุนการศึกษา สนับสนุนด้านการเงิน ห้องพยาบาล สนามกีฬา ห้องสมุด และ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนด้านการเงินแก่พนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือ

สถานรับเลี้ยงเด็ก ช่วยคลายความกังวลให้กับพนักงานที่เป็นพ่อแม่

ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

เราร่วมแรงร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

แพรนด้าฯ มีจิตอาสาคัดแยกขวดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าไตรจีวร

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม