ผู้นำของเรา

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริษัท / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการบริษัท : 13 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.74%

คุณวุฒิการศึกษา

  • B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2545สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • กรรมการสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง
  • กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
  • คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
  • คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย
  • กรรมการคณะอำนวยการส่งเสริมการค้า หอการค้าไทย
  • ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
   – กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
   – คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี
   และเครื่องประดับกระทรวงพาณิชย์
   – คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
   – กรรมการดำเนินงานสภาธุรกิจไทยเวียดนาม