ผู้นำของเรา

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบ (รักษาการ) / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มิถุนายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.43%

คุณวุฒิการศึกษา

  • Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   -กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท