ผู้นำของเรา

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 4.77%

คุณวุฒิการศึกษา

  • มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกูลและศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ
  • หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท