ผู้นำของเรา

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 4 สิงหาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 59/ 2548
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
  • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
  • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)

ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • รองอธิบดีกรมสรรพากร
  • ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
  • นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ทำลายระบบภาษี) สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
  • รองโฆษกกระทรวงการคลัง
  • โฆษกกรมสรรพากร
  • เลขานุการ กรมสรรพากร
  • อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
  • กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
   – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – นายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย
   – ประธานบริษัท จันทร์คำ เรสซิเด้นท์ จำกัด
   – ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   – กรรมการอิสระ และ ประะานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
   – กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(สวค.)
   – ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
   – ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
   – ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
   – ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
   – กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)