ผู้นำของเรา

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มิถุนายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 4.35%

คุณวุฒิการศึกษา

  • Kilburn – Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute
  • อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท