ผู้นำของเรา

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มิถุนายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.64%

คุณวุฒิการศึกษา

  • Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP) รุ่น 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)

ประสบการณ์การทำงาน

  • อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
   – กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 7 บริษัท
   – กรรมการบริษัท บริจวิว จำกัด