ผู้นำของเรา

นายจำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 มีนาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.02%

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
  • ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
  • ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทำ วิทยานิพนธ์)
  • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, Audit Committee Refreshers’ Course 2548, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
  • Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533)
  • Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534)

ประสบการณ์การทำงาน

  • ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2555)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541)
  • Siam Commercial Link
  • Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA)
  • SCB Technology-กิจการทุนร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
  • ผู้จัดการก่อตั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID (2542-2543)
  • กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2540)
  • ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
  • กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต (2543-2549)
  • เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน (2528-2534)
  • อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2523-2525)
  • ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต (2520-2525)
  • อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547-2556)
  • ที่ปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
  • กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2470)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน บมจ. แอลดีซี เด็นทอล (2556-ปัจุบัน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2550-2559)