ผู้นำของเรา

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.11%

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A.
  • ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A.

และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 131/2559  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • Vice President – Forever Living Products, Vietnam
  • Senior Auditor – Ernst & Young, U.S.A.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – กรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท