ผู้นำของเรา

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร /กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 6 มิถุนายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.19%

คุณวุฒิการศึกษา

  • Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 46/2547
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท