ผู้นำของเรา

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท : 6 มิถุนายน 2533
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 5.18%

คุณวุฒิการศึกษา

  • Higher National Diploma in Business Studies – Thames Valley University, England
  • Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2 สมัย
  • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการ Thailand – US Business Council
  • กรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย
  • ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • กรรมการและรองประธาน International Colored Stone Association (ICA)
  • กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
  • กรรมการมูลนิธิดวงประทีป
  • กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท
   – กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
   – กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
   – กรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย