ผู้นำของเรา

นายวีระชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 มีนาคม 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • LL.M., the University of California, at Berkely, U.S.A.
  • เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Certificate Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • รองอธิบดีกรมสรรพากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   – กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม