ผู้นำของเรา

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการสายการตลาด / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

  • BBA in Marketing Management in Memphis State University, Tennessee, U.S.A.
  • MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

  • Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok ปี 2524
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2539-2540
  • Member of Thai-Russian Chamber of Commerce

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ไม่มี –