ผู้นำของเรา

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และความยั่งยืนองค์กร / กรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

วันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร : 1 มกราคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา                       

  • Ed.D. (Art) Illinois State University, Illinois, USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.47)
  • สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.9)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภูมิพลังแผ่นดิน 1)
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.8)

ประสบการณ์การทำงาน             

  • คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  • เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  • ประธาน ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 

  • บริษัทจดทะเบียน
   – ไม่มี –
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   – ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
   – กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   – อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)