กิจกรรมเพื่อสังคม

7 ส. และการประหยัดพลังงาน

มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริม  และสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย 7ส. เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล

โดยมีการทบทวนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 7ส. ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอยู่เสมออย่างต่อเนื่องมีการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน สามารถลดความสูญเปล่า ลดต้นทุนสิ่งที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจสอบ วินิจฉัย และปรับปรุงในทุกพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งช่วยป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน