คุณปรีดา ร่วมอภิปราย ในการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ภายใต้ประเด็น “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในโลกหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยหัวข้อหลักของการอภิปรายในครั้งนี้ คือ การดำเนินการกับข้อท้าทายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจในช่วงการแพร่รบาด เรียนรู้จากประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดีระหว่างกันในการจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ คุณปรีดา กล่าว “ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แพรนด้าได้รับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา จากนั้นมีการสร้างมาตรการต่างๆ ขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย มาตรการ social distancing มีการเว้นระยะที่นั่ง มีมาตรการให้ใส่หน้ากากอนามัยภายในบริษัท รวมทั้งมีการทำความสะอาด big cleaning อยู่เสมอ มีการสร้าง awareness และให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของโควิด-19 แก่พนักงาน เช่น ทำวีดีโอสอนการล้างมือที่ถูกต้อง สอนทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้เอง และนำไปแบ่งปันให้ผู้อื่น ในส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ จะต้องมีการฆ่าเชื้อทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ด้านการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การประชุมแบบ video conference เป็นต้น สิ่งที่แพรนด้าให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ‘พนักงาน’ บริษัทจึงไม่มีนโยบายลดพนักงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมานี้” และในช่วงท้าย คุณปรีดาได้พูดถึง ‘new normal’ ที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังโควิด-19 ว่า “รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะมีการใช้หุ่นยนต์ และระบบ AI เข้ามาแทนที่ ในอนาคตโรงงานขนาดใหญ่จะใช้ AI เป็นหลักในการผลิต การทำงานแบบ work from home จะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น โดยผู้คนจะให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขาภิบาลและความสะอาดมากขึ้น สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือความเชื่อใจ (social contact) ความร่วมมือในที่ทำงาน และการกระจายอำนาจที่ดี ส่วนเรื่องที่ควรระวังและหาแนวทางรับมือ คือ การเสื่อมโทรมและถดถอยของสิ่งแวดล้อมโลก และโรคระบาดชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากการเสื่อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น” โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ